Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia LZS

15 listopada 2017 r. w Rusocinie na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Celem Zjazdu była zmiana statutu w celu dostosowania go do obowiązujących norm formalno – prawnych oraz ubiegania się o status Organizacji Pożytku Publicznego. W Zjeździe prawo udziału miało 99 delegatów wybranych na V Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy (mandaty zachowują ważność do końca kadencji).

Zjazd otworzył Piotr Klecha – Przewodniczący RW PZ LZS.O godzinie 16:30 na podstawie listy obecności stwierdzono, że w Zjeździe uczestniczy 56 delegatów, wobec czego uznano Zjazd za prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał wynikających z toku obrad.
Po wnioskach delegatów zatwierdzono następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie Delegatów LZS.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zjazdu na podstawie listy obecności i wydanych mandatów wyborczych.
3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
4. Wybór przewodniczących obrad, sekretarza, protokolantów i Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie wniosku Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w sprawie zmiany statutu oraz o ubieganie się o status Organizacji Pożytku Publicznego.
6. Głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
8. Dyskusja, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Przewodniczącym obrad został Piotr Klecha, zastępcami przewodniczącego – Jarosław Ścigała oraz Jan Trofimowicz, sekretarzem – protokolantem Wiesław Szczodrowski. Do komisji skrutacyjnej zaproponowano: Stanisława Poniatowskiego, Magdalenę Janczak oraz Danutę Janczak. Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Komisję Skrutacyjną wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Skład Komisji został uchwalony przez Delegatów Zjazdu uchwałą nr 1/11/2017.
Następnie przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Mieczysław Pietroń przedstawił wniosek WKR o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego. Wytłumaczył, że status Organizacji Pożytku Publicznego pozwoliłby na pozyskiwanie 1 % podatku na cele statutowe Pomorskiego Zrzeszenia oraz jego członków.
Wątpliwości Delegatów dotyczące zmian rozwiali Piotr Klecha i Jarosław Ścigała.
Delegaci zostali zapoznani z propozycją nowego statutu (który wcześniej otrzymali również drogą elektroniczną). Uwag nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym zdecydowano o uchyleniu dotychczas obowiązującego Statutu i przyjęcie nowego Statutu Stowarzyszenia.
Zgodnie z § 44 (rozdział VIII) aktualnego Statutu zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów.
Za przyjęciem Uchwały nr 2/11/2017 głosowało 56 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0. Stwierdzono, że Uchwała nr 2/11/2017 została przyjęta zgodnie z wymogami Statutu.
Na zakończenie obrad delegaci zgłosili wnioski skierowane do Prezydium Rady o podjecie odpowiednich działań.

info źródło PZ LZS ,foto wkempa

The following two tabs change content below.