Krajowe Zrzeszenie LZS zaprasza do udziału w PROGRAMIE KLUB

*Zapraszamy do zapoznania się z poniższym komunikatem o PROGRAMIE KLUB*

*28 marca Krajowe Zrzeszenie LZS, operator krajowy Rządowego Programu
KLUB — edycja 2022 uruchomił stronę internetową poświęconą temu
programowi — www.rzadowyprogramklub.pl *

Nabór wniosków rozpocznie się 7 kwietnia o godzinie 13.00. Do podziału
jest w tym roku 66.5 mln.

Wnioski będzie można składać przez program AMODIT. Wzór wniosku nie
uległ zmianom.

Na wymienionej wyżej stronie znajdziecie podstawowe informacje
o programie, kontakt do operatora krajowego oraz operatorów wojewódzkich.

*Przypominamy, że celem programu jest:*

* upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
„wyrównywanie szans”,

* wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek
struktury organizacyjnej sportu polskiego — klubów sportowych,
w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

* inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

* stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy
lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

O dofinansowanie mogą ubiegać się kluby sportowe, w tym uczniowskie
kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące
zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzież — beneficjentami programu mogą być tylko dzieci do lat
18. Kluby muszą prowadzić zarejestrowanej działalności przez minimum 3
lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie — wymagany wypis
z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na
siedzibę klubu oraz wysokość dotacji, które otrzymują ze środków
publicznych na zadania statutowe w roku poprzednim (2021) nie może być
wyższa niż 200 tys. złotych.

Od klubów aplikujących do programu Klub wymagany jest udział środków
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł — nie mniej niż *5 %*
całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków
jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź
udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej,
pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci
pracy wolontariuszy. Przypominamy, że udziału własnego nie można
finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.

The following two tabs change content below.