Konkurs dla organizacji pozarządowych

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 w Gminie Trąbki Wielkie w 2022 roku

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

1.       Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1057), zwanej dalej „ustawą”.

2.       Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

3.       Uchwały Nr XXXIV/296/2021 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

I.  RODZAJE ZADAŃ

1. Zadania z zakresu inicjatyw kulturalnych – planowana wysokość środków 20.000 zł

·         organizacja imprez, warsztatów i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, mających na celu rozwijanie zainteresowań kulturalnych oraz integrację mieszkańców;

·         Przedsięwzięcia aktywizujące osoby starsze.

2. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – planowana wysokość środków 10.000 zł

·         zadania mające na celu wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych, współzawodnictwa sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zadania służące poprawie aktywności fizycznej mieszkańców gminy.

3. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – planowana wysokość środków 10.000 zł

·         zadania obejmujące organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach artystyczno- terapeutycznych i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 03 czerwca 2022 roku do godz. 15:00 oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Miejscem składania ofert jest: Punkt podawczy na parterze w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis: „Oferta na realizację zadania publicznego 2022. ZADANIE NR …..”.

Druki do pobrania

Karta oceny oferty 2022
Wzór oferty realizacji zadania publicznego – zał_ 1(3)

Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie 2022

 

Zarządzenie

Zarządzenie 54.2022
The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.